کمیسیون فرهنگی

شرح وظایف کمیسیون فرهنگی :


سیاستگذاری و نظارت بر عملکرد فعالیت های
حوزه معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری و سازمان ها و
مدیریت های زیرمجموعه، روابط عمومی و اداره کل ارتباطات و امور بین الملل و روابط عمومی های کلیه مناطق، سازمان ها،
فرهنگسراها، میادین ورزشی، باغ های خانواده، موزه ها،
کتابخانه ها، آموزش عمومی و نظارت بر نشریه شهر راز و عملکرد بخش فرهنگی، اجتماعی کلیه سازمان ها و مناطق شهرداری از مهم ترین وظایف این کمیسیون است.

کمیسیون بودجه

شرح وظایف کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر :

( طرح و برنامه، امور اقتصادی، امور مالی، امور اداری ، محاسبات و بودجه، در آمدهای شهرداری، تشکیلات، امور حقوقی، امور آموزشی و قراردادها و جذب سرمایه گذاری )


- بررسی و ارائه طرح ها و لوایح مربوط به بودجه شورای شهر و شهرداری و سازمانهای وابسته
- بررسی طرح هاو لوایح مربوط به اساسنامه سازمان ها و شرکت های وابسته به شهرداری.
- بررسی و تصویب معادلاتی که در شهرداری و سازمان های وابسته انجام می شود.
- بررسی و ارائه طرح ها و لوایح مربوط به عوارض شهری.
- بررسی و مطالعه راه های افزایش درآمد شهرداری.
- بررسی قوانین و مقررات جاری به منظور اصلاح آن.
- بررسی طرح ها و لوایح مربوط به تشکیلات شهرداری.
- بررسی و امکانسنجی و مطالعه فرصتهای سرمایه گذاری در شهر لار و تشویق و جذب سرمایه گذاران.
- بررسی روند اداری شهرداری و ارائه طرح به منظور شفاف سازی قوانین و روند اجرائی امور.
- بررسی و پی گیری امور اقتصادی شهر و ارائه راهکارهای مناسب به منظور رونق اقتصادی حوزه انتخابیه.
- بررسی و مطالعه چشم انداز 20 ساله و برنامه های میان مدت (چهار ساله) و کوتاه مدت (سالیانه)،و تعیین سیاست ها و استراتژی های توسعه و پیشرفت شهرلار بعنوان یک شهر سالم، مطابق با استانداردهای ایران و جهان.
- نظارت مستمر بر نحوه هزینه بودجه و اجرای طرحها و لوایح مصوب شورا ، و ادارات مرتبط با شرح وظایف شورا، در حوزه انتخابیه
- بررسی پیشنهاد تعیین نمایندگان شورای شهر در مجامع و سازمان هایمرتبط باوظایف کمیسیون.
- دفاع از نظرات کمیسیون در جلسات شورای شهر. (منشی کمیسیون)
- استفاده از نظرات کارشناسان گروه های تخصصیو نمایندگان شورای شهر.
- بررسی سایر طرحها و لوایح ارجاع شده از سوی هیئت رئیسه.

کمیسیون عمران

شرح وظایف کمیسیون عمران شورا :

• بررسی و تصویب لوایح و طرح¬های عمرانی، حمل و نقل و ترافیک.
• تدوین، بررسی و تایید برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت شهرداری شیراز در حوزه عمرانی، حمل و نقل و ترافیک شهری.
• بررسی نیازها، نارسایی ها و ¬موانع¬ در امور عمرانی، حمل و نقل و ترافیکی سطح شهر شیراز و تدوین دستورالعمل های لازم.
• بررسی بودجه، تفریغ و متمم بودجه سالیانه عمرانی، حمل و نقل و ترافیک شهرداری شیراز.
• نظارت ¬مستمر بر اجرای طرح ها، لوایح، دستورالعمل ها و آئین نامه های مصوب در حوزه فنی و عمرانی، حمل و نقل و ترافیک.
• نظارت مستمر بر عملکرد عمرانی، حمل و نقل و ترافیک در شهرداری و سازمان ها و شرکت های وابسته.
• بررسی انجام معاملات مرتبط با موضوع کمیسیون و نظارت بر آنها اعم از خرید، فروش، معامله، مقاطعه، قرارداد، اجاره و استیجاره که در حوزه های کاری مدیریت شهری یا شهرداری صورت می پذیرد.
• نظارت بر حفر مجاری و مسیرهای تاسیسات شهری ( موضوع بند ۲۲ ماده ۷۱ قانون شوراها ).
• نظارت بر اجرای طرح های مربوط به ایجاد و توسعه معابر، خیابان ها، میادین، فضاهای سبز و تاسیسات عمومی شهر طبق مقررات موضوعه ( موضوع بند ۲۳ ماده ۷۱ قانون شوراها ).
• همکاری در جهت تصویب مقررات لازم جهت اراضی غیرمحصور شهری از نظر آسایش عمومی، عمران و زیبایی شهر شیراز ( موضوع بند ۲۰ ماده ۷۱ قانون شوراها ).
• رایزنی و ایجاد تعامل با نهادها و دستگاههای مختلف در موارد مرتبط با موضوع کمیسیون.
• حمایت از طرح های خصوصی سازی و واگذاری کارها به مردم با حفظ حقوق شهرداری و شهروندان.
• ایجاد زمینه جلب مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی در جهت بهبود ارائه خدمات فنی و عمرانی، حمل و نقل و ترافیکی در سطح شهر شیراز.
• بررسی و تصويب اساسنامه سازمان ها، موسسات و شركت هاي وابسته به شهرداري در حوزه فنی و عمرانی، حمل و نقل ترافیک با رعايت دستورالعمل های وزارت کشور.
• بررسی و تصويب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري با رعايت آيين نامه مالي و معاملات شهرداري ها و مقررات قانونی در موارد مرتبط با موضوع کمیسیون.

 

  • درباره شورای شهر

    اعضای شورا در کمیسیون‌ها به مدت یکسال انتخاب انتخاب می شوند و هر کمیسیون حداقل باید پنج عضو داشته باشد.

    1- کمیسیون عمران و ترافیک (حمل و نقل، شهرسازی، فضای سبز)
    2- کمیسیون برنامه و بودجه (طرح و برنامه، امور مالی و اداری، قراردادها، درآمد)
    3- کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی (اجتماعی، بانوان، جوان )

طراحی جدید سایت را چگونه ارزیابی می نمایید؟ طراحی جدید سایت را چگونه ارزیابی می نمایید؟ طراحی جدید سایت را چگونه ارزیابی می نمایید؟ طراحی جدید سایت را چگونه ارزیابی می نمایید؟ طراحی جدید سایت را چگونه ارزیابی می نمایید؟ طراحی جدید سایت را چگونه ارزیابی می نمایید؟ طراحی جدید سایت را چگونه ارزیابی می نمایید؟ طراحی جدید سایت را چگونه ارزیابی می نمایید؟ طراحی جدید سایت را چگونه ارزیابی می نمایید؟ طراحی جدید سایت را چگونه ارزیابی می نمایید؟ طراحی جدید سایت را چگونه ارزیابی می نمایید؟ طراحی جدید سایت را چگونه ارزیابی می نمایید؟

طراحی جدید سایت را چگونه ارزیابی می نمایید؟
Captcha

استان اصفهان خمینی شهر، میدان قدس

8413711111

03133646102